Bewonersraad betreurt opzeggen afspraak Stadsbus Kampen

In mei 2018 maakten provincie Overijssel, Connexxion en de Bewonersraad deltaWonen de afspraak om een stadsbuurtbus in Kampen op te richten. Deze stadsbuurtbus zou per februari 2019 vanaf station Kampen Zuid de wijken Bovenbroek, Cellesbroek, de Maten en Zuid bedienen. Helaas berichtte provincie Overijssel ons afgelopen week telefonisch dat de stadsbuurtbus er niet komt. Na anderhalf jaar van voorbereiding en gesprekken, meldde de provincie dat ons plan voor een stadsbuurtbus toch niet doorgezet wordt. Reden: provincie Overijssel is in onderhandeling met Connexxion in het kader van de nieuwe busconcessie per december 2020. Pas daarna moet de nieuwe vervoerder in de nieuwe concessie zich buigen over de toekomst van het openbaar vervoer in Kampen. Flexvervoer of geen vervoer ligt hierbij op de loer. De Bewonersraad is uiteraard zeer teleurgesteld. 

Aanleiding

Begin 2017 bereikte ons het bericht dat provincie Overijssel buslijn 11 in Kampen wilde opheffen in verband met bezuinigingen. Daardoor zou de laatste stadsbus van Kampen verdwijnen. De Bewonersraad concludeerde na onderzoek dat de impact op de huurders van deltaWonen erg groot was. Veel van onze huurders maken (zeer) regelmatig gebruik van de bus. Daarom hebben we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid een plan opgezet om een stadsbuurtbus door Kampen te laten rijden, aangevuld met een reguliere buslijn die de drukke wijken van Kampen bedient. Dit alles onder het motto ‘Een grote bus waar het moet, een kleine waar het kan’. De Stadsbuurtbus rijdt door de wijken Zuid, Bovenbroek, de Maten en Stationskwartier (bekijk de route). Wijken die op dit moment geen tot weinig busvervoer hebben. Door het plan voldoet provincie Overijssel aan haar bezuinigingsopdracht, terwijl het busvervoer in Kampen op veel punten zelfs verbetert. Op 30 mei 2018 maakten provincie Overijssel, vervoerder Connexxion en Bewonersraad deltaWonen de afspraak dat ons plan voor de stadsbuurtbus ten uitvoer wordt gebracht. Daarop gingen wij aan de slag met het opzetten van deze stadsbuurtbus.

Geen vuiltje aan de lucht

Begin juli 2018 bereikten ons berichten dat er toch nog problemen waren voor de introductie van de stadsbuurtbus. Provincie Overijssel liet ons echter duidelijk weten dat er niks aan de hand was en dat de afspraak nagekomen werd. Volgens de provincie was er geen vuiltje aan de lucht voor de stadsbuurtbus. De stadsbuurtbus werd opgenomen in het Vervoersplan 2019 en in augustus 2018 werd het Vervoersplan aan het Rocov West-Overijssel voorgelegd. Daarop is de Bewonersraad verdergegaan met het optuigen van de organisatie rondom de stadsbuurtbus, zodat de stadsbuurtbus in februari 2019 kon rijden. In augustus 2018 hadden we nog een paar vragen aan de provincie en toen kwam de bal aan het rollen. Uiteindelijk kregen we in september 2018 te horen dat de provincie,  vanwege de onderhandelingen met Connexxion, geen stadsbuurtbus meer wil introduceren. Daarbij bleek ook dat de provincie ons in juli, al dan niet bewust, incorrect heeft geïnformeerd.

Laatste poging

Vanwege het feit dat we incorrect geïnformeerd zijn en tevens al een breed aantal voorbereidingen hadden getroffen hebben wij tijdens een gesprek met Connexxion, gemeente Kampen en provincie Overijssel een oplossingsvoorstel richting provincie Overijssel gedaan. De provincie gaf echter aan dat ze niet met ons voorstel aan de slag willen, omdat het voorstel extra kosten met zich meebrengt. Lijn 11 blijft immers door toedoen van de provincie nog even ongewijzigd. Daarbij gaat de provincie voorbij aan het feit dat de Stadsbuurtbus juist een veel bredere waarde heeft als lijn 11, gezien de stadsbuurtbus ook wijken aandoet die tot nu toe weinig tot geen openbaar vervoer hebben. Lijn 11 en de stadsbuurtbus delen slechts 4 van alle haltes samen. Zowel in het alternatief, als in de huidige route van lijn 11. De provincie wil de Bewonersraad deltaWonen als stakeholder betrekken bij de gesprekken met de nieuwe vervoerder. Daarbij wil de provincie het uit onderhandelde alternatief van 30 mei 2018 niet als het absolute minimum hanteren, waardoor alsnog de mogelijkheid bestaat dat busvervoer in Kampen verder wordt uitgekleed.

Zeer teleurgesteld

De Bewonersraad had, toen we aan dit project begonnen, vertrouwen in de provincie.
Nu blijken de toezeggingen en afspraken met de provincie niks waard. De Bewonersraad is zeer teleurgesteld. Kampen kon nog jarenlang voorzien worden van hoogwaardig openbaar vervoer. Vervoer waarbij meer wijken werden ontsloten en de bedieningstijden ook verruimd werden. Tegelijkertijd was er in ons plan veel ruimte om in de toekomst verdere verbeteringen door te voeren. Overigens kon de stadsbuurtbus er wel komen wanneer de Bewonersraad deltaWonen de financiering op zich nam. Die merkwaardige suggestie heeft de Bewonersraad resoluut van de hand gewezen. Wij betreuren het feit dat de provincie incorrect met ons heeft gecommuniceerd. De provincie Overijssel voert een omvangrijke bezuiniging door, waarin zij een beroep doen op maatschappelijk betrokken organisaties. Dat betekent ook dat de provincie de verantwoordelijkheid heeft om initiatieven in goede banen te leiden. Het is de doodsteek voor burgerparticipatie als maanden na het sluiten van een akkoord, dat akkoord niks waard blijkt te zijn.

Ondanks dat de Bewonersraad door provincie Overijssel nu een pas op de plaats moet maken, blijft onze strijd voor goed openbaar vervoer onverminderd hard doorgaan. De grote stroom aan reacties die wij inmiddels van onze huurders hebben ontvangen, bevestigt dat er nog veel te doen is om het openbaar vervoer in Kampen te verbeteren.